Kategórie      
Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

Úvod E-shopObchodné podmienky

 


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi spotrebiteľom a spoločnosťou Cyklomax PP s.r.o, so sídlom Ulica Hitschova 5023/4, 058 01 Poprad,

         

 • DIČ 2120378205
 • IČ DPH SK2120378205 podľa §4
 • IČO 50548344
 • Sídlo Hitschova 5023/4, 058 01 Poprad
 • Dátum vzniku 4. novembra 2016, Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.33636/P
 • email: info@cyklomax.sk, mobil: 0905131123.

  ORGÁN DOZORU:

  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
  Odbor výkonu dozoru

(ďalej len "obchodník") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.cyklomax.sk (ďalej len "systém").

Obchodník za účelom úpravy vzájomných práv a povinností spotrebiteľov, obchodníkov a iných osôb pri ponuke, predaji a poskytovaní produktov, pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy a v súvislosti s ňou vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).  

 Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a Obchodníkom, predmetom ktorej je záväzok Obchodníka ponúknuť, predať a poskytnúť produkty spotrebiteľovi a záväzok spotrebiteľa uhradiť Obchodníkovi za ponúknuté, predané a poskytnuté produkty dohodnutú cenu produktu.  

Vybavovanie objednávok a informácií: pondelok – piatok od 09:00 – 17:00 hod. okrem dní pracovného pokoja a sviatkov.   

 Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.cyklomax.sk

 

VYMEDZENIE POJMOV  

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

Obchodník – osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.

Tovar – akákoľvek hmotná hnuteľná vec; tovarom je aj elektrina, voda alebo plyn, ktoré sú na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a hmotný nosič, ktorý slúži výlučne ako nosič digitálneho obsahu, najmä CD, DVD, USB kľúč a pamäťová karta. 

Služba – akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný alebo poskytovaný Spotrebiteľovi vrátane digitálnej služby a činností upravených osobitnými predpismi, nad ktorými vykonávajú dozor alebo dohľad profesijné komory alebo iné orgány verejnej správy, ako sú orgány dohľadu v oblasti ochrany Spotrebiteľa. 

Produkt – tovar, služba, digitálny obsah, nehnuteľnosť, elektrina, voda alebo plyn, ktoré nie sú na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, teplo, práva a záväzky.

Spotrebiteľská zmluva – zmluva (i) uzatvorená medzi obchodníkom a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Obchodníka a Spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu, (ii) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti Obchodníka a Spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom Obchodníka, (iii) na ktorej uzavretie dal návrh Spotrebiteľ Obchodníkovi na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom Obchodníka, (iv) uzavretá v prevádzkových priestoroch Obchodníka alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení Spotrebiteľa Obchodníkom na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom Obchodníka, alebo (v) uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou. 

Trvanlivé médium – prostriedok, ktorý umožňuje Spotrebiteľovi alebo Obchodníkovi uchovávať informácie adresované Spotrebiteľovi alebo Obchodníkovi počas doby, ktorá zodpovedá účelu, ktorý plnia tieto informácie, a spôsobom, ktorý umožňuje ich nezmenenú reprodukciu a použitie v budúcnosti, najmä listina, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta a pevný disk počítača. 

Predajná cena – (i) konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku produktu alebo za určené množstvo produktu, (ii) celkové náklady za jeden mesiac, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo zmluvu o predplatnom s mesačným zúčtovacím obdobím, (iii) celkové náklady za zúčtovacie obdobie, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo zmluvu o predplatnom s iným ako mesačným zúčtovacím obdobím. 

Jednotková cena – konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický tovaru alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji tovaru. 

Tovar predávaný na množstvo – tovar, ktorý nie je balený a meria sa alebo váži v prítomnosti Spotrebiteľa. 

Obchodná praktika – konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia vrátane reklamy a marketingu Obchodníka, priamo spojené s propagáciou, ponukou, predajom, dodaním alebo poskytnutím Produktu Spotrebiteľovi. 

Odborná starostlivosť – úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od Obchodníka pri konaní vo vzťahu k Spotrebiteľovi a ktorá zodpovedá čestnej obchodnej praxi alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v oblasti činnosti Obchodníka. 

Kódex správania – dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré upravujú správanie Obchodníka a ku ktorých dodržiavaniu sa Obchodník zaviazal vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam, a nie sú ustanovené zákonom, iným právnym predpisom, rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej moci. 

Spotrebiteľská organizácia – právnická osoba založená alebo zriadená na účely ochrany Spotrebiteľa. 

ZOS – zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

OZ – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov. 

2. Objednávanie tovaru

2.1 Kúpa Tovaru sa realizuje formou vystavenia objednávania Tovaru zo strany Spotrebiteľa na Internetovej stránke. Spotrebiteľ má možnosť riadne sa oboznámiť s hlavnými vlastnosťami Tovaru (popis Tovaru), prípadne doplnkovými službami Tovaru (Tovar prispôsobený alebo namontovaný na mieru) ešte pred jeho objednaním. Prípadné doplnkové informácie o vlastnostiach Tovaru poskytne Obchodník prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo onlinechatu. 

2.2 Objednávku je Spotrebiteľ oprávnený vykonať bez registrácie.

2.3 Spotrebiteľská zmluva sa považuje za riadne uzatvorenú odoslaním objednávky s povinnosťou platby zo strany Spotrebiteľ v nadväznosti na elektronické potvrdenie tejto objednávky zo strany Obchodníka. 

2.4 Objednávka je riadne odoslaná, ak obsahuje všetky požadované údaje - názov objednávaného Tovaru, jeho množstvo, cenu s DPH, dodaciu, fakturačnú adresu, meno a priezvisko a e-mailový a telefonický kontakt na Spotrebiteľa. 

2.5 Po vykonaní objednávky obdrží Spotrebiteľ e-mail o prijatí objednávky, ktorý slúži ako potvrdenie uzavretia Spotrebiteľskej zmluvy na diaľku.

2.6 V prípade problémov s objednávkou bude Obchodník Spotrebiteľa bezodkladne informovať. 

2.7 Predaj Tovaru prostredníctvom Internetovej stránky Obchodníka nie je určený deťom mladším ako 16 rokov. 

 

3. Cena, platobné podmienky, prepravné podmienky, produkt, poštovné a balné

3.1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH 20%

Spotrebiteľ má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR.

3.2 Spoločnosť Cyklomax PP s.r.o si balné neúčtuje.

3.3 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po započítaní všetkých zliav a to nasledovne:

objednávka do 100 Eur

 • osobný odber  0 Eur
 • Slovenská pošta 3,5 Eur
 • kuriér Slovenská pošta (Slovensko) 6,90 Eur

Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje

3.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi spotrebiteľom a obchodníkom.

 

3.5 Obchodník je povinný označiť Tovar Predajnou cenou a Jednotkovou cenou jednoznačným a ľahko čitateľným spôsobom. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s Predajnou cenou. Tovar predávaný na množstvo sa označuje len Jednotkovou cenou. 

3.6 Označenie podľa bodu 3.5 sa neuplatňuje na

a) Tovar dodaný počas poskytovania služby, 

b) predaj na verejnej dražbe, 

c) predaj umeleckých diel a starožitností. 

3.7 Označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na 

a) Tovar s menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom najviac 50 g alebo 50 ml, 

b) rôzne druhy Tovarov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu, 

c) Tovar, ktorý nemožno rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme a ploche, 

d) predaj koncentrovaných potravín a dietetických potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá, 

e) predaj Tovaru prostredníctvom nápojového automatu a stravovacieho automatu,

f) pultový predaj okrem Tovaru predávaného na množstvo,

g) ambulantný predaj potravín a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste okrem alkoholických nápojov a predaj potravín a nápojov na príležitostnom trhu určených na priamu konzumáciu na mieste okrem alkoholických nápojov. 

3.8 Obchodník je povinný v každom oznámení o znížení ceny Tovaru uviesť predchádzajúcu cenu tovaru. 

3.9 Predchádzajúca cena Tovaru je najnižšia cena, za ktorú Obchodník predával alebo poskytoval Tovar: a)    v období 30 dní pred znížením ceny Tovaru, alebo b)   od začiatku predaja alebo poskytovania Tovaru, ak Obchodník predával alebo poskytoval Tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny. 

3.10 Obchodník môže pri postupnom znižovaní ceny Tovaru uviesť ako predchádzajúcu cenu Tovaru pôvodnú cenu Tovaru pred prvým znížením ceny Tovaru bez ohľadu na čas predaja alebo poskytovania Tovaru.

3.11 Možnosti platby za tovar: a)Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Cyklomax PP s.r.o uvedeného v mailovej notifikácií., b) Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte, c) Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

3.12 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

4. Dodacie lehoty

4.1 Obchodník dodá Spotrebiteľovi Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Spotrebiteľskej zmluvy, ak sa strany nedohodli inak. 

4.2 Tovar je dodaný v okamihu, keď ho prevezme Spotrebiteľ alebo ním určená osoba, alebo keď ju Obchodník odovzdá prepravcovi, ktorého poveril Spotrebiteľ mimo možností prepravy, ktoré ponúkol Spotrebiteľ Obchodníkovi. 

4.3 Ak si Tovar vyžaduje montáž alebo inštaláciu Obchodníkom, Tovar sa považuje za dodaný až dokončením montáže alebo inštalácie. 

4.4 Ak Obchodník nedodá Tovar včas, Spotrebiteľ môže od Spotrebiteľskej zmluvy odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak 

 a)  Obchodník odmietol Tovar dodať, 

 b)  včasné dodanie bolo mimoriadne dôležité vzhľadom na všetky okolnosti uzavretia Spotrebiteľskej zmluvy, alebo

 c)  Spotrebiteľ pred uzavretím Spotrebiteľskej zmluvy Obchodníka oboznámil, že včasné dodanie je mimoriadne dôležité. 

4.5 Po odstúpení od Spotrebiteľskej zmluvy podľa bodu 4.5 Obchodník vráti Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu všetko, čo od neho na základe Spotrebiteľskej zmluvy dostal. 

4.6 Vlastnícke právo k Tovaru a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty Tovaru prechádza na Spotrebiteľa okamihom dodania. 

4.7 Pri samoobslužnom predaji nadobúda Spotrebiteľ vlastnícke právo k Tovaru až zaplatením ceny. Do tohto okamihu môže Spotrebiteľ vec vrátiť na pôvodné miesto. Zodpovednosť Spotrebiteľa za škodu na Tovare tým nie je dotknutá. 

4.8 Každý spotrebiteľ je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

4.9 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérom na adresu uvedenú spotrebiteľom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Tovar je dodaný v okamihu, keď ho prevezme spotrebiteľ alebo ním určená osoba alebo keď ju obchodník odovzdá prepravcovi, ktorého poveril spotrebiteľ mimo možností prepravy, ktorú ponúkol spotrebiteľ obchodníkovi.

4.10 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti Cyklomax PP s.r.o po vzájomnej dohode.

4.11 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na spotrebiteľa jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

4.12 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi spotrebiteľom a obchodníkom.

 

5. Uplatnenie práva na odstúpenie od Spotrebiteľskej zmluvy 


5.1 Spotrebiteľ môže odstúpiť od Spotrebiteľskej zmluvy uzavretej na diaľku alebo od Spotrebiteľskej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka aj bez uvedenia dôvodu do14 dní odo dňa: 

 1. prevzatia Tovaru Spotrebiteľom, 

 2. uzavretia Spotrebiteľskej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, 

 3. uzavretia Spotrebiteľskej zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý Obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči. 

5.2 Ak Obchodník poskytol Spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) ZOS až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Spotrebiteľskej zmluvy podľa bodu 5.1, môže Spotrebiteľ odstúpiť od Spotrebiteľskej zmluvy do 14 dní odo dňa, keď Obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť, ak ide o plynutie lehoty podľa bodu 5.1 písm. a). 

5.3 Ak Obchodník neposkytol Spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) ZOS ani podľa bodu 5.2, Spotrebiteľ môže odstúpiť od Spotrebiteľskej zmluvy do 12 mesiacov od uplynutia lehoty podľa bodu 5.1. 

5.4 Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa a)    Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b)   dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c)    Tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého Tovaru. 

5.5 Spotrebiteľ môže odstúpiť od Spotrebiteľskej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Spotrebiteľskej zmluvy.

5.6 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Spotrebiteľskej zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu a to akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Spotrebiteľa, ktoré vyjadruje vôľu Spotrebiteľa odstúpiť od Spotrebiteľskej zmluvy formulár . Na Oznámenie o odstúpení od zmluvy je Spotrebiteľ oprávnený použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

5.7 Lehota na odstúpenie od Spotrebiteľskej zmluvy podľa bodov 5.1 až 5.3 sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty odošle Oznámenie o odstúpení od zmluvy Obchodníkovi. 

5.8 Pri pochybnostiach o doručení sa Spotrebiteľom odoslané Oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Spotrebiteľ vie preukázať odoslanie Oznámenia o odstúpení od zmluvy na adresu, ktorú Obchodník oznámil Spotrebiteľovi podľa § 5 ods. 1 písm. b) ZOS alebo § 15 ods. 1 písm. a) až c) ZOS, alebo na inú adresu, ktorú obchodník oznámil Spotrebiteľovi po uzavretí Spotrebiteľskej zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Obchodníkovi na adresu podľa prvej vety, ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Obchodníkovi.

5.9 Obchodník je povinný bezodkladne po doručení Oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytnúť Spotrebiteľovi potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu, ak Spotrebiteľ odstúpil od Spotrebiteľskej zmluvy použitím osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od Spotrebiteľskej zmluvy, ktoré sú dostupné v online rozhraní Obchodníka. 

5.10 Spotrebiteľ môže odstúpiť od Spotrebiteľskej zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu produktu alebo produktom, ak Obchodník na základe Spotrebiteľskej dodal alebo poskytol viacero produktov. 

5.11 Účinky odstúpenia od Spotrebiteľskej zmluvy sa vzťahujú aj na každú doplnkovú zmluvu k Spotrebiteľskej zmluve, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil; to neplatí, ak sa strany výslovne dohodnú na ďalšom trvaní doplnkovej zmluvy. Tým nie je dotknutá zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere 

5.12 Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie akákoľvek zmluva o dodaní alebo poskytnutí ďalšieho produktu, ktorý súvisí s predmetom Spotrebiteľskej zmluvy bez ohľadu na to, či produkt dodá alebo poskytne Obchodník alebo iná osoba na základe dohody s Obchodníkom. 

5.13 Obchodník alebo iná osoba môžu v súvislosti so zánikom doplnkovej zmluvy požadovať od Spotrebiteľa len úhradu nákladov podľa § 21 ods. 3 a 5 a § 22 ods. 3 ZOS. 

5.14 Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Spotrebiteľskej zmluvy znáša Spotrebiteľ.   

 

Práva a povinnosti Spotrebiteľa po odstúpení od Spotrebiteľskej zmluvy 


5.15 Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od Spotrebiteľskej zmluvy podľa § 19 ods. 1 ZOS zaslať Tovar späť alebo odovzdať Tovar Obchodníkovi alebo osobe určenej Obchodníkom na prevzatie Tovaru; to neplatí, ak Obchodník navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ odošle Tovar Obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.

5.16 Spotrebiteľ je oprávnený odoprieť vrátenie Tovaru, ktorý nadobudol na základe Spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri nevyžiadanej návšteve, na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou, kým Obchodník Spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu.

5.17 Pri odstúpení od Spotrebiteľskej zmluvy podľa § 19 ods. 1 ZOS znáša Spotrebiteľ len náklady na vrátenie Tovaru Obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie Tovaru; to neplatí, ak Obchodník súhlasil, že náklady bude znášať sám, alebo ak Obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. g) ZOS. 

5.18 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru; to neplatí, ak Obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. f) ZOS. 

5.19  Spotrebiteľovi z uplatnenia práva na odstúpenie od Spotrebiteľskej zmluvy podľa § 19 ods. 1 ZOS nevznikajú okrem povinností podľa bodov 5.15, 5.17 a 5.18 a povinnosti uhradiť dodatočné náklady podľa 5.22 žiadne ďalšie povinnosti alebo náklady.   


Práva a povinnosti Obchodníka po odstúpení Spotrebiteľa od Spotrebiteľskej zmluvy 

 

5.20 Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so Spotrebiteľskou zmluvou alebo s doplnkovou zmluvou vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. 

5.21 Obchodník je povinný vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby podľa bodu 5.20 v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od Spotrebiteľskej zmluvy, ak Spotrebiteľ neodstúpil od celej Spotrebiteľskej zmluvy. Obchodník nemôže účtovať Spotrebiteľovi dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky. 

5.22 Obchodník nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný Obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný Obchodníkom. 

5.23 Obchodník nemôže požadovať od Spotrebiteľa úhradu nákladov zavposkytnutie služby, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 20 ods. 1 až 3 ZOS bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak 

 1. Obchodník neposkytol Spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) alebo písm. h) ZOS, alebo 

 2. Spotrebiteľ neudelil Obchodníkovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 17 ods. 10 písm. c) ZOS,

5.24 Obchodník nie je povinný pri odstúpení od Spotrebiteľskej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie Tovaru, vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 5.20 pred tým, ako mu je Tovar doručený, alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Obchodníkovi, ibaže Obchodník navrhne, že Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby. 

5.25 Obchodník je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 5.20 rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri ich úhrade; tým nie je dotknuté právo Obchodníka dohodnúť sa so Spotrebiteľom na inom spôsobe úhrady, ak Spotrebiteľovi nebudú v súvislosti s úhradou účtované žiadne poplatky.

5.26 Obchodník je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na vlastné náklady v lehote podľa bodu 5.20, ak na základe Spotrebiteľskej zmluvy bol Tovar dodaný Spotrebiteľovi domov v čase uzavretia Spotrebiteľskej zmluvy a s prihliadnutím na povahu Tovaru nie je možné Tovar odoslať späť Obchodníkovi poštou. 

5.27 Jednostranné započítanie pohľadávok Obchodníka a Spotrebiteľa, ktoré vzniknú odstúpením od Spotrebiteľskej zmluvy podľa § 19 ods. 1 ZOS, sa zakazuje. 

 

Právo na odstúpenie od Spotrebiteľskej zmluvy 

5.28 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Spotrebiteľskej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa bodu 5.1 okrem zmluvy, ktorej predmetom je 

 a)    poskytnutie služby, ak 

                  1.    došlo k úplnému poskytnutiu služby a 

                  2.    poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od Spotrebiteľskej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa Spotrebiteľskej zmluvy Spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, 

 b)   dodanie Tovaru vyrobeného podľa špecifikácií Spotrebiteľa alebo Tovaru vyrobeného na mieru, 

 c)    dodanie Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený. 

5.29 Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od Spotrebiteľskej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa § 20 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) a ods. 3 ZOS, ak Spotrebiteľ a Obchodník uzavreli Spotrebiteľskú zmluvu podľa odseku 5.29 písm. a) až c) alebo písm. e) na predajnej akcii alebo pri nevyžiadanej návšteve. 

5.30 Spotrebiteľ stráca okamihom úplného poskytnutia služby právo na odstúpenie od Spotrebiteľskej zmluvy, ktorej predmetom je vykonanie opravy, ak Spotrebiteľ výslovne požiadal Obchodníka o návštevu na účely vykonania opravy a plnenie sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa.

 

6. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY PRODUKTU   

6.1 Tovar musí byť v súlade s dohodnutými požiadavkami a všeobecnými požiadavkami. Pri Tovare s digitálnymi prvkami musia spĺňať dohodnuté požiadavky a všeobecné požiadavky aj digitálny obsah a digitálna služba bez ohľadu na to, či ich dodáva alebo poskytuje Obchodník alebo iná osoba. 

6.2 Tovar nemusí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak Obchodník pri uzavretí Spotrebiteľskej zmluvy výslovne oboznámil Spotrebiteľa, že určitá vlastnosť Tovaru nezodpovedá všeobecným požiadavkám, a Spotrebiteľ s nesúladom výslovne a osobitne súhlasil. 

6.3 Tovar je v súlade s dohodnutými požiadavkami, ak najmä 

 a) zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite vymedzeným v Spotrebiteľskej zmluve, 

 b) je vhodná na konkrétny účel, s ktorým Spotrebiteľ oboznámil Obchodníka najneskôr pri uzavretí Spotrebiteľskej zmluvy a s ktorým Obchodník súhlasil, 

 c) vyznačuje sa v Spotrebiteľskej zmluve vymedzenou schopnosťou plniť funkcie s ohľadom na svoj účel (ďalej len „funkčnosť“),

 d) vyznačuje sa v Spotrebiteľskej zmluve vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom, s ktorými sa Tovar rovnakého druhu bežne používa, bez potreby zmeny Tovaru, hardvéru alebo softvéru (ďalej len „kompatibilita“), a v Spotrebiteľskej zmluve vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom odlišnými od tých, s ktorými sa Tovar rovnakého druhu bežne používa (ďalej len „interoperabilita“), 

 e) vyznačuje sa ďalšími vlastnosťami vymedzenými v Spotrebiteľskej zmluve, 

 f)  je dodaný so všetkým príslušenstvom vymedzeným v Spotrebiteľskej zmluve,

 g)  je dodaný s návodom na použitie vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ako bolo vymedzené v Spotrebiteľskej zmluve a 

 h) sú dodané aktualizácie vymedzené v Spotrebiteľskej zmluve, ak ide o Tovar s digitálnymi prvkami. 

6.4 Tovar je v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak

 a) je vhodný na všetky účely, na ktoré sa Tovar rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy alebo na kódexy správania platné pre príslušné odvetvie, ak technické normy neboli vypracované, 

 b) zodpovedá opisu a kvalite vzorky alebo modelu, ktoré Obchodník sprístupnil Spotrebiteľovi pred uzavretím Spotrebiteľskej zmluvy,

 c) je dodaný s príslušenstvom, obalom a návodmi vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môže Spotrebiteľ dôvodne očakávať, a 

 d) je dodaný v množstve, kvalite a s vlastnosťami vrátane funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť (ďalej len „životnosť“), aké sú bežné pre Tovar rovnakého druhu a aké môže Spotrebiteľ dôvodne očakávať vzhľadom na povahu Tovaru a s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie Obchodníka alebo inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci vrátane výrobcu, alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii Tovaru alebo na jej označení; za výrobcu sa považuje zhotoviteľ Tovaru, dovozca Tovaru na trh Európskej únie z tretej krajiny alebo iná osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na Tovar umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie. 

6.5 Obchodník nie je viazaný verejným vyhlásením podľa odseku 6.1 písm. d), ak si z opodstatneného dôvodu nebol vedomý ani nemohol byť vedomý verejného vyhlásenia, do času uzavretia Spotrebiteľskej zmluvy bolo verejné vyhlásenie opravené rovnakým alebo porovnateľným spôsobom, akým bolo vyhlásené, alebo rozhodnutie Spotrebiteľa uzavrieť Spotrebiteľskú zmluvu nemohlo byť verejným vyhlásením ovplyvnené; dôkazné bremeno o týchto skutočnostiach nesie Obchodník. 

6.6 Obchodník zabezpečí, aby počas doby podľa bodu 6.4 alebo bodu 6.5 bol Spotrebiteľ upovedomený o aktualizáciách vrátane bezpečnostných aktualizácií, a aby boli Spotrebiteľovi dodané aktualizácie, ktoré sú potrebné na zachovanie súladu predaného Tovaru s digitálnymi prvkami s požiadavkami podľa § 615. 

6.7  Ak sa má podľa zmluvy dodať digitálny obsah alebo poskytnúť digitálna služba jednorazovo, dobou podľa odseku 3 je doba, počas ktorej môže kupujúci dôvodne očakávať, že predaná vec bude spĺňať požiadavky podľa § 615 s prihliadnutím na druh a účel veci a digitálnych prvkov, povahu a okolnosti uzavretia zmluvy. 

6.8  Ak sa má podľa zmluvy dodávať digitálny obsah alebo poskytnúť digitálna služba nepretržite počas dohodnutej doby, dobou podľa odseku 3 je táto dohodnutá doba, najmenej však dva roky od dodania veci s digitálnymi prvkami. 

6.9 Predaná vec má vady, ak nie je v súlade s požiadavkami podľa bodu 6.1 alebo ak jej používanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby vrátane práv duševného vlastníctva. 

6.10 Obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má Tovar v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania Tovaru. 

6.11 Ak je predmetom Spotrebiteľskej zmluvy Tovar s digitálnymi prvkami, pri ktorej sa má digitálny obsah dodávať alebo digitálna služba poskytovať nepretržite počas dohodnutej doby, Obchodník zodpovedá za každú vadu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorá sa vyskytne alebo prejaví počas celej dohodnutej doby, najmenej však počas dvoch rokov od dodania Tovaru s digitálnymi prvkami. 

6.12 Pri použitom Tovare sa strany dohodli na kratšej dobe zodpovednosti Obchodníka za vady ako v bode 6.10, a to jeden rok od dodania Tovaru. 

6.13 Obchodník zodpovedá za vadu, ktorá bola spôsobená nesprávnou montážou alebo inštaláciou Tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ak 

 a)    montáž alebo inštalácia bola súčasťou Spotrebiteľskej zmluvy a bola vykonaná Obchodníkom alebo na jeho zodpovednosť, alebo 

 b)   montáž alebo inštaláciu, ktorú mal vykonať Spotrebiteľ, vykonal Spotrebiteľ nesprávne v dôsledku nedostatkov návodu na montáž alebo inštaláciu, ktorý mu poskytol Obchodník alebo dodávateľ digitálneho obsahu alebo digitálnej služby. 

6.14 Obchodník nezodpovedá za vadu Tovaru s digitálnymi prvkami, ktorá bola spôsobená výlučne nenainštalovaním aktualizácie, ak si Spotrebiteľ aktualizáciu nenainštaloval v primeranej lehote po jej dodaní a 

 a) Obchodník oboznámil Spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a následkoch jej nenainštalovania, a 

 b) nenainštalovanie alebo nesprávna inštalácia aktualizácie Spotrebiteľom neboli spôsobené nedostatkami v poskytnutom návode na inštaláciu.

6.15 Ak sa vada prejaví do uplynutia doby podľa bodu 6.10 až 6.12, predpokladá sa, že ide o vadu, ktorú mal Tovar už v čase dodania. To neplatí, ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou Tovaru alebo vady. 

6.16 Ak je predmetom kúpy Tovar s digitálnymi prvkami, pri ktorej sa má digitálny obsah dodávať alebo digitálna služba poskytovať nepretržite počas dohodnutej doby, Obchodník nesie dôkazné bremeno, že digitálny obsah dodal alebo digitálnu službu poskytol bez vád počas doby podľa bodu 6.11. 

6.17 Ak Obchodník zodpovedá za vadu Tovaru, Spotrebiteľ má voči nemu právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od Spotrebiteľskej zmluvy odstúpiť. 6.18 Spotrebiteľ môže odoprieť zaplatiť cenu alebo jej časť, kým si Obchodník nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady, ibaže Spotrebiteľ je v čase vytknutia vady v omeškaní so zaplatením ceny alebo jej časti. Spotrebiteľ zaplatí cenu bez zbytočného odkladu po splnení povinností Obchodníkom. 

6.19 Spotrebiteľ môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady vrátane práva podľa bodu 6.18, len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia doby podľa bodu 6.10 až 6.12. Ustanovenie § 509 OZ sa použije rovnako. 

6.20 Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady nevylučuje právo Spotrebiteľa na náhradu škody, ktorá mu z vady vznikla.

6.21 Vadu možno vytknúť v prevádzkarni Obchodníka - predajni Cyklomax predložením Tovaru a dokladu o kúpe. Tovar nie je možné reklamovať na odberných miestach, ktoré nie sú prevádzkarňou Obchodníka – predajne Cyklomax, u inej osoby, o ktorej predávajúci oboznámil kupujúceho pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese sídla alebo miesta podnikania Obchodníka alebo na inej adrese, o ktorej Obchodník oboznámil Spotrebiteľa pri uzavretí Spotrebiteľskej zmluvy alebo po uzavretí Spotrebiteľskej zmluvy.

6.22 Ak Spotrebiteľ vytkol vadu poštovou zásielkou, ktorú Obchodník odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia. 

6.23 Obchodník poskytne Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady Spotrebiteľom. Obchodník v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu v súlade s § 507 ods. 1 OZ odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý Obchodník nemôže ovplyvniť. 

6.24 Ak Obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi Spotrebiteľovi. Ak Spotrebiteľ znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť Obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a Obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa bod 6.19 nevzťahuje. Na náklady spotrebiteľa spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom sa vzťahuje § 509 ods. 2 OZ. 

6.25  Ak pred uzavretím Spotrebiteľskej zmluvy alebo, ak sa Spotrebiteľská zmluva uzatvára na základe objednávky Spotrebiteľa, pred odoslaním objednávky, Obchodník oboznámil Spotrebiteľa, že vady možno vytknúť aj u inej osoby, konanie alebo opomenutie tejto osoby sa na účely zodpovednosti za vady považuje za konanie alebo opomenutie Obchodníka. 

6.26 Spotrebiteľ má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou Tovaru alebo opravou Tovaru. Spotrebiteľ si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil Obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mal Tovar bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil Spotrebiteľovi značné ťažkosti. 

6.27 Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti vrátane okolností podľa bodu 6.26 druhej vety. 6.28 Obchodník opraví alebo vymení Tovar v primeranej lehote po tom, čo Spotrebiteľ vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí Spotrebiteľovi s ohľadom na povahu Tovaru a účel, na ktorý Spotrebiteľ Tovar požadoval. Primeranou lehotou sa rozumie najkratší čas, ktorý Obchodník potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu Tovaru s prihliadnutím na povahu Tovaru a povahu a závažnosť vady (ďalej len „primeraná lehota“). 

6.29 Na účely opravy alebo výmeny Spotrebiteľ odovzdá alebo sprístupní Tovar Obchodníkovi alebo osobe podľa bod 6.25. Náklady prevzatia Tovaru znáša Obchodník. 

6.30 Obchodník dodá opravený Tovar alebo náhradný Tovar Spotrebiteľovi na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu Spotrebiteľ dodal vadný Tovar, ak sa strany nedohodnú inak. Ak Spotrebiteľ neprevezme Tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ho mal prevziať, môže Obchodník Tovar predať. Ak ide o Tovar väčšej hodnoty, Obchodník Spotrebiteľa o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie Tovaru. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí Spotrebiteľovi výťažok z predaja Tovaru po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak Spotrebiteľ uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej Obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji Tovaru. Obchodník môže Tovar na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré Obchodník účelne vynaložil na úschovu Tovaru, a nákladov, ktoré by Obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj. 

6.31 Obchodník pri odstránení vady zabezpečí odstránenie Tovaru a inštaláciu opraveného Tovaru alebo náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadného Tovaru, ktorý bol nainštalovaný v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Obchodník a Spotrebiteľ sa môžu dohodnúť, že odstránenie Tovaru a inštaláciu opravenej alebo náhradného Tovaru zabezpečí Spotrebiteľ na náklady a nebezpečenstvo Obchodníka. 

6.32 Pri odstránení vady výmenou Tovaru nemá Obchodník právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním Tovaru a na odplatu za bežné užívanie Tovaru pred jeho výmenou. 

6.33 Obchodník zodpovedá za vady náhradného Tovaru podľa § 619 OZ. 

6.34  Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže odstúpiť od Spotrebiteľskej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej, ak 

 a) Obchodník Tovar neopravil ani nevymenil, 

 b) Obchodník Tovar neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 OZ, 

 c) Obchodník odmietol odstrániť vadu podľa § 623 ods. 2 OZ,

 d) Tovar má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene Tovaru, 

 e) vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy, alebo 

 f)  Obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre Spotrebiteľa. 

6.35 Pri posudzovaní práva Spotrebiteľa na zľavu z ceny alebo odstúpenie od Spotrebiteľskej zmluvy podľa bodu 6.34 písm. d) a e) sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota Tovaru, povaha a závažnosť vady a možnosť od Spotrebiteľa objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť Obchodníka odstrániť vadu. 

6.36 Zľava z ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predaného Tovaru a hodnoty, ktorú by Tovar mal, ak by bol bez vád. 

6.37 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Spotrebiteľskej zmluvy podľa bodu 6.34, ak sa Spotrebiteľ spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa Spotrebiteľ spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie Obchodník. 

6.38 Ak sa Spotrebiteľská zmluva týka kúpy viacerých Tovarov, Spotrebiteľ môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnému Tovaru. Vo vzťahu k ostatným Tovarom môže odstúpiť od Spotrebiteľskej zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné Tovary bez vadného Tovaru. 

6.39 Spotrebiteľ po odstúpení od Spotrebiteľskej zmluvy alebo jej časti vráti Tovar Obchodníkovi na náklady Obchodníka. Obchodník zabezpečí odstránenie Tovaru, ktorý bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak Obchodník Tovar v primeranej lehote neodstráni, môže Spotrebiteľ zabezpečiť odstránenie a doručenie Tovaru Obchodníkovi na náklady a nebezpečenstvo Obchodníka. 6.40 Obchodník po odstúpení od Spotrebiteľskej zmluvy vráti Spotrebiteľovi cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia Tovaru Obchodníkovi alebo po preukázaní, že Spotrebiteľ zaslal Tovar Obchodníkovi, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. 

6.41 Obchodník vráti cenu Spotrebiteľovi alebo mu vyplatí zľavu z ceny rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri zaplatení ceny, ak Spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša Obchodník. 

6.42 Obchodník nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním Tovaru a na odplatu za bežné užívanie Tovaru pred odstúpením od Spotrebtieľskej zmluvy. 

6.43 Ak je vada, za ktorú zodpovedá Obchodník, dôsledkom konania alebo opomenutia inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci vrátane opomenutia dodať aktualizácie pre Tovar s digitálnymi prvkami, Obchodník má voči tejto osobe právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku vytknutia vady a uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady Spotrebiteľom podľa § 621 OZ. 

6.44 Výrobca alebo Obchodník môže poskytnúť Spotrebiteľovi tzv. spotrebiteľskú záruku, ktorou sa zaviažu vrátiť Spotrebiteľovi cenu, vymeniť alebo opraviť predaný Tovar alebo zabezpečiť jeho údržbu nad rozsah práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady. Spotrebiteľ má právo požadovať od výrobcu alebo Obchodníka, ktorý poskytol spotrebiteľskú záruku, plnenie zo spotrebiteľskej záruky za podmienok uvedených v záručnom liste alebo v súvisiacej reklame dostupnej v čase uzatvorenia Spotrebiteľskej zmluvy alebo pred jej uzatvorením. 

6.45 Ak výrobca ponúkne spotrebiteľskú záruku na životnosť Tovaru, Spotrebiteľ má počas trvania spotrebiteľskej záruky voči výrobcovi práva na odstránenie vady podľa § 623 OZ, ak výrobca neposkytol v spotrebiteľskej záruke na životnosť výhodnejšie podmienky. 

6.46 Výrobca alebo Obchodník, ktorý poskytol spotrebiteľskú záruku, poskytne Spotrebiteľovi záručný list na trvanlivom médiu najneskôr v čase dodania Tovaru v slovenskom jazyku alebo so súhlasom Spotrebiteľa v inom jazyku. Výrobca alebo Obchodník, ktorý poskytol spotrebiteľskú záruku, v záručnom liste jasným a zrozumiteľným spôsobom uvedie náležitosti podľa bodu 6.47 a poučenie, že Spotrebiteľ má voči Obchodníkovi práva zo zodpovednosti za vady podľa § 621 OZ, ktoré nie sú spotrebiteľskou zárukou dotknuté. 

6.47 Zákon, jeho vykonávací predpis, dohoda účastníkov alebo jednostranné vyhlásenie poskytovateľa záruky môžu ustanoviť, v ktorých prípadoch sa zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytujú do určenej alebo dojednanej doby po splnení. Dohodou účastníkov alebo jednostranným vyhlásením poskytovateľa záruky možno určiť zodpovednosť za vady podľa prísnejších zásad, než ustanovuje zákon. Poskytovateľ záruky vydá o dohode alebo o jednostrannom vyhlásení podľa prvej alebo druhej vety tohto bodu oprávnenej osobe písomné potvrdenie (ďalej len „záručný list“). Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov poskytovateľa záruky, jeho sídlo alebo miesto podnikania, označenie Tovaru, na ktorú sa záruka vzťahuje, podmienky záruky a postup, ktorý musí oprávnená osoba dodržať, aby dosiahla plnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. 

6.48 Porušenie povinnosti výrobcu alebo predávajúceho, ktorý poskytol spotrebiteľskú záruku, podľa bodu 6.46 nemá vplyv na platnosť spotrebiteľskej záruky. 

6.49 Ak sú podmienky spotrebiteľskej záruky v súvisiacej reklame pre Spotrebiteľa priaznivejšie ako podmienky podľa záručného listu, platia podmienky uvedené v reklame. To neplatí, ak výrobca alebo Obchodník, ktorý poskytol spotrebiteľskú záruku, pred uzavretím Spotrebiteľskej zmluvy so Spotrebiteľom súvisiacu reklamu zosúladil so záručným listom rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým bola reklama uskutočnená.   

 

7. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV   

7.1 Všetky ustanovenia Spotrebiteľskej zmluvy a VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

7.2 Právne vzťahy Spotrebiteľskej zmluvy a VOP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Spotrebiteľskej zmluvy a týchto VOP platí právo Slovenskej republiky aj v prípade, že Spotrebiteľ je cudzinec, zahraničná osoba alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v Spotrebiteľskej zmluve uvedené inak.

7.3 Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutých na základe Spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so Spotrebiteľskou zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Spotrebiteľskej zmluvy sa Spotrebiteľ a Obchodník pokúsia prednostne riešiť dohodou jej zmluvných strán alebo aj mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaným súdom príslušným podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších právnych predpisov. 

7.4 Ak Spotrebiteľská zmluva alebo tieto VOP neustanovujú inak, všetky nároky vyplývajúce z týchto VOP alebo Spotrebiteľskej zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne.   

 

8. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ  

8.1 Písomnosti sa doručujú osobne, kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými prostriedkami (e-mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si zmluvné strany za týmto účelom určia. 

8.2 Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti zmluvnou stranou, resp. osobou poverenou zmluvnou stranou na preberanie písomností. 

8.3 Písomnosti doručované Spotrebiteľovi sa považujú za doručené okamihom (i) kedy ich Spotrebtieľ obdrží, alebo (ii) okamihom kedy ich odmietne prevziať, alebo (iii) uplynutím 7 dňa po dni od kedy podľa údajov Obchodníka dôjde do dispozičnej sféry vplyvu Spotrebiteľa. 

8.4 Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.   

 

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV   

9.1 V prípade ak Spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením svojej reklamácie má možnosť obrátiť sa na všeobecný súd alebo Slovenskú obchodnú inšpekciu so sídlom: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava. 

9.2 Spotrebiteľská legislatíva sa snaží vzniku súdnych sporov predchádzať. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých predpisov priniesol nové možnosti pre Spotrebiteľov riešiť svoj spor s Obchodníkom rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. 

9.3 Orgánom alternatívneho riešenia sporu je aj Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava. 

9.4 V rámci predmetného inštitútu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ďalej len aj len ako „ARS“) má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva. Ak na túto žiadosť Obchodník do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, Spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) obrátiť na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Pred samotným alternatívnym riešením sporu by teda mala predchádzať snaha Spotrebiteľa vyriešiť svoj spor s Obchodníkom priamou komunikáciou, až následne bude možné pristúpiť k alternatívnemu riešeniu. Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené spor alternatívne vyriešiť je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Na ustanovenia Spotrebiteľskej zmluvy, ktoré zaväzujú Spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada. 

9.5 Subjekt po preskúmaní návrhu zistí, či môže začať alternatívne konanie alebo návrh odmietne. K odmietnutiu subjekt pristúpi, ak: 

 a)  Spotrebiteľ podá neúplnú žiadosť,  

 b)  subjekt ARS nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname,  

 c)  vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté ARS pred iným subjektom ARS,  

 d)  vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, 

 e)  vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii,  

 f)   ide o neopodstatnený alebo anonymný návrh. 

9.6 Okrem toho môže subjekt návrh odmietnuť ak, sa týka sporu nižšej hodnoty ako 20 eur a samostatným dôvodom na odmietnutie môže byť aj nemožnosť riešenia sporu z dôvodu, že by subjekt ARS musel vyvinúť neprimerané úsilie, napríklad právne náročné prípady, ktoré si vyžadujú náročné dokazovanie, ktoré svojou povahou spadajú do rozhodovacej právomoci súdov. O odmietnutí návrhu je subjekt povinný Spotrebiteľa informovať. 

9.7 Z uvedeného vyplýva, že hlavným cieľom alternatívneho konania je nájsť kompromisné riešenie pre zúčastnené strany a dopomôcť im k uzavretiu súkromnoprávnej dohody a predchádzať tak prípadnému súdnemu sporu a zvyšovaniu nákladov. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok tohto konania je pre strany sporu záväzná, pričom možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá. 

9.8 V prípade, že nie je možné dosiahnuť výsledok alternatívneho konania vo forme uzavretia dohody a subjekt nadobudne, dôvodné podozrenie, že konaním alebo opomenutím Obchodníka boli porušené práva Spotrebiteľa, ukončí konanie vydaním odôvodneného stanoviska, voči ktorému nie je možné podať opravný prostriedok. 

9.9 Počas alternatívneho konania môže dôjsť k odloženiu návrhu, ak: 

 a) začal vo veci konať skôr konať iný orgán, 

 b) vo veci sa už právoplatne rozhodlo pred všeobecným alebo rozhodcovským súdom,  

 c) strany sporu neposkytujú potrebnú súčinnosť, 

 d) Spotrebiteľ sa rozhodol ukončiť svoju účasť v konaní,  

 e) vec nie je možné postúpiť inému subjektu z dôvodu porušenia zásady nezaujatosti všetkých osôb poverených vedením subjektu v rámci dotknutého subjektu a strany sporu súčasne nevyjadrili písomný súhlas s pokračovaním subjektu týmito osobami. 

9.10 Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie konania aj prostredníctvom online platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. 

9.11 Ustanovenia tohto článku VOP sa nevzťahujú voči Spotrebiteľovi, ktorým je podnikateľ a poskytuje Služby za účelom výkonu podnikateľskej, alebo inej zárobkovej činnosti. 

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA   

10.1 Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade ak je na jednej strane Spotrebiteľ. V prípade, ak je Spotrebiteľom podnikateľ, tak sa na právne vzťahy medzi Spotrebiteľom ktorým je podnikateľ a Obchodníkom aplikujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

10.2 Orgán dozoru v prípade právnych vzťahov so Spotrebiteľom, ktorý je spotrebiteľom sú príslušné orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 alebo Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Prešove pre Prešovský kraj, so sídlom: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru Telefón: 051/7721597 (ďalej len „SOI“). 13.3 Obchodník si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia Spotrebiteľa s právnymi účinkami do budúcna (ďalej len „Zmena VOP“). V prípade Zmeny VOP sa riadia právne vzťahy medzi Obchodníkom a Spotrebiteľom časovou verziou (znením) VOP, ktoré bola platná a účinná v momente odoslania objednávky Spotrebiteľa a táto časová verzia (znenie) VOP je naďalej prístupné na internetovej stránke Obchodníka. 

10.3 Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj reklamačný poriadok.

10.4 Tieto VOP a reklamačný poriadok sú k dispozícií a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu: www.cyklomax.sk

10.5 V prípade, ak by niektoré z ustanovení týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP.

10.6 VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti a platnosti nových VOP. 

10.7 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7. 2024.      


11. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok - definovaný zvlášť v sekcii Reklamačný poriadok

11.1 Záruka pre spotrebiteľa trvá 2 roky na nový tovar

Ak ste spotrebiteľ, zo zákona máte nárok na 2-ročnú záruku na tovar.

Záruka začína plynúť dňom nákupu. Pre bezplatný servis musí tovar v rámci záruky spĺňať podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste. Záruka sa zvyčajne nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie prírodným živlom a podobne.

11.2 Darčeky a výhry bez záruky

Na darčeky, ktoré dostanete zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.

11.3 Pokladničný doklad a tovar

Na reklamáciu vám stačí pokladničný doklad o kúpe tovaru alebo faktúra. Na reklamovanie tovaru treba priniesť tovar, pokiaľ možno so skompletizovaným príslušenstvom.

 


11.4 Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní


Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po prijatí tovaru na reklamáciu. Vtedy vám vystavíme reklamačný protokol o záručnej reklamácii, takže budete presne vedieť, ako bude vaša reklamácia vybavená. Ak to povaha tovaru dovoľuje, vybavíme reklamáciu priamo v predajni. Niektoré tovary však zasielame na posúdenie do autorizovaných servisov.

11.5 O oprave vás informujeme

O ukončení reklamácie vás informujeme SMS správou, e-mailom alebo listom najneskôr 30 dní od prijatia tovaru na reklamáciu.

11.6 Opakované poruchy a výmena tovaru

Zákon určuje, kedy dostanete za pokazený tovar nový, alebo vám vrátime peniaze. Sú to 2 prípady:

 • • Rovnaká porucha, ktorú záruka pokrýva, sa vyskytla počas záručnej doby už 3-krát. Pozor, musí ísť o rovnakú poruchu tretíkrát a všetky musia byť potvrdené servisom.
 • • Väčší počet porúch, ktoré sa vyskytli na zariadení v záručnej dobe súčasne. Za väčší počet porúch sa považujú najmenej tri rôzne poruchy, pričom každá z nich samostatne bráni v riadnom používaní zariadenia.

Ak vám pri reklamovaní vymeníme tovar za nový, začína na ňom plynúť nová záručná doba odo dňa, keď si ho prevezmete.

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Cyklomax PP s.r.o

Mlynská 4928 (prevádzka)
058 01 Poprad

 

12 .Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania zákazníckych osobných údajov je spoločnosť Cyklomax PP s.r.o, so sídlom Hitschova 5023/4, 058 01  POPRAD, IČO:50548344, DIČ:2120378205, IČ DPH: SK2120378205,  4. novembra 2016, Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.33636/P

V prípade potreby je spoločnosť možné kontaktovať telefonicky na čísle +421 905131123, písomne na adrese Cyklomax PP s.r.o  Hitschova 5023/4058 01 Poprad , alebo e-mailom info@cyklomax.sk

 

Rozsah spracovaných osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak, aby boli postačujúce na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, pričom plníme zákonné povinnosti, a zároveň tak chránime naše oprávnené záujmy. Okrem osobných údajov našich zákazníkov spracúvame tiež osobné údaje aj našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas.

Kategórie osobných údajov zákazníka, ktoré spracúvame:

 • Základné údaje:
  • meno a priezvisko
  • adresa bydliska
 • Kontaktné údaje:
  • e-mail
  • telefónne číslo
  • kontaktná adresa
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb:
  • produkty, ktoré si u nás zákazník zakúpil
  • produkty, ktoré zvažuje nakúpiť
  • informácie o využívaní nášho eshopu
  • informácie o využívaní newslettera a pod.
  • zapájanie sa do súťaží
  • záznamy e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu so zákazníkom v elektronickej, alebo písomnej podobe
  • transakčné údaje, predovšetkým informácie o zákazníckych platbách a platobných metódach

 

Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodanie nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr s daňovými dokladmi, evidenciu platieb, či odosielanie tovaru na zvolenú adresu a pod.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Zákaznícke osobné údaje spracúvame tiež na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

 

 Právne základy spracúvania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov, v prípade ak:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a kupujúci je zmluvnou stranou, alebo nás požiadal o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
 • je spracúvanie osobných údajov kupujúceho nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme, a tým je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
 • alebo nám kupujúci udelil svoj súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku zákazníckym potrebám a očakávaniam.

 

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdni znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

 

Doba uschovávania osobných údajov

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme zákaznícke údaje spracúvať do doby, než zákazník svoj súhlas neodvolá, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme osobné údaje kupujúceho spracúvať, pokiaľ nebude spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme mu mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. Čo sa týka Zákona o účtovníctve, Zákona o DPH a pod. môže ísť o lehotu aj 10 rokov.

 

Práva zákazníka ako dotknutej osoby

Pri spracúvaní osobných údajov zákazníka sme pripravení vykonávať jeho práva.

 • Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke www.cyklomax.sk v časti "Zmena údajov".
 • Kupujúci má právo na prístup ku svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť to, na aký účel sú spracúvané, kto je príjemcom jeho osobných údajov, a aká je doba ich spracúvania.
 • Kupujúci má právo na opravu, pokiaľ sú jeho osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás telefonicky, alebo e-mailom, a my ich opravíme.
 • Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Pokiaľ sú osobné údaje kupujúceho spracúvané na základe súhlasu, má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Kupujúci má právo na obmedzenie spracúvania, a pokiaľ si to želá, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Kupujúci má právo namietať na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistí, alebo si myslí, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s jeho právami.
 • Kupujúci má právo na prenosnosť údajov, a teda ak si želá preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme mu ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Kupujúci má takisto právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Ako a kde môže zákazník uplatniť svoje práva

Zákazník môže svoje práva uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 905131123, písomne na adrese Cyklomax PP s.r.o, Hitschova 5023/4, 058 01 POPRAD, alebo e-mailom na info@cyklomax.sk.

Na každú takúto žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme o tom, ako aj o konkrétnych dôvodoch zákazníka informovať.

V prípade, že pôjde o zjavne neodôvodnenú, alebo opakovanú žiadosť, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.